Yleiset ehdot

PRAGAN AIRPORT TRANSFERS, sro

Nämä ovat PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro:n ehdot ja ehdot,
jonka kotipaikka on Velvarská 1701/25, Praha 6, postinumero: 160 00, yritysrekisterinumero 27593622 .

Asiakas, joka käyttää PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro:n palveluja, jonka kotipaikka on Velvarská 1701/25, Prague 6, postinumero: 160 00, ID: 27593622, hyväksyy nämä ehdot täysin allekirjoittamalla tilauksen tai sopimuksen tai tekemällä tilaus verkossa verkkosivuston kautta. Tilauksen vahvistaminen ilmoittaa nimenomaisen suostumuksensa näihin ehtoihin, joihin tilaus tai toimitussopimus viittaa. Asiakkaalla, joka ei hyväksy näitä ehtoja, ei ole oikeutta tehdä sopimuksia Yhtiön kanssa tai tehdä tilausta Yhtiön verkkosivujen kautta.

Ellei toisin ole sovittu, kaikki kuljetuspalvelut ja näiden palvelujen välitys suoritetaan yksinomaan rekisteröidyillä taksiautoilla, joissa ei ole taksimittaria lain 111/1994 Coll., Tieliikennelain 21 §:n 4 momentin mukaisesti ennakkoilmoituksen perusteella. kirjallisella sopimuksella ja monipaikkaisilla vaunuilla, joissa on kuljettaja mukaan lukien tilavuus yli yhdeksän henkilöä, satunnaisena maantiekuljetuksiin.

Näitä ehtoja käsitellään lain nro 89/2012 Coll. asiaa koskevien säännösten mukaisesti. siviililain mukaisesti.

Yhtiön asiakkaiden henkilötietojen suoja on toteutettu lain nro 101/2000 Coll. henkilötietojen suojaa ja yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

 1. Perusehdot

1.1 Yritys – Yritys on PRAGUAN AIRPORT TRANSFERS, sro:n, jonka kotipaikka on Velvarská 25, Praha 6, postinumero: 160 00, 27593622, rahdinkuljettaja tai kuljetuksen välittäjä, joka tarjoaa tai järjestää kuljetus- ja muita näihin perustuvia palveluja. Asiakkaan liiketoimintaehdot.

1.2 Asiakas – henkilö tai yritys, joka käyttää Yhtiön palveluita tilauksen tai sopimuksen perusteella näiden liiketoimintaehtojen mukaisesti.

1.3 Ehdot – ehdot, joilla Yritys tarjoaa kuljetus- tai välityspalveluja Asiakkaalle; välttämätön edellytys Yhtiön palvelujen käyttämiselle on Asiakkaan ilmaistu suostumus näihin ehtoihin.

1.4 Palvelu/Kuljetus – Kuljetusten, matkapalvelujen tai muiden Asiakaspalveluiden varsinainen kuljetus tai välitys, jonka Yhtiö suorittaa tai välittää.

1.5 Kuljettaja – Kuljettaja on PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro:n työntekijä tai sopimuskuljettaja, jonka kanssa PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro järjestää kuljetuspalvelun

1.6 Asiakkaiden henkilötiedot - Henkilötiedot, joita Yhtiön Asiakas luovuttaa Asiakkaalle Yhtiön toiminnan tilaamisen tai toteuttamisen yhteydessä.

 1. Asiakkaiden yksityiset tiedot ja näiden tietojen käsittely

2.1 Yritys tarjoaa Palvelujaan Asiakkaille Asiakkaiden henkilötiedoilla, jotka Asiakkaat välittävät Yhtiölle Palvelun asianmukaisen turvaamisen ja toteuttamisen varmistamiseksi.

2.2. Hyväksymällä nämä ehdot Asiakas antaa Yhtiölle nimenomaisen suostumuksensa Asiakkaan tai Asiakkaan valtuuttaman henkilön toimittamien henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelyyn, käsittelyyn ja tallentamiseen.

2.3 Yritys hyväksyy henkilötietojensa ja muiden tietojensa käsittelyn toistaiseksi, mutta vain Asiakkaan tilaamien Yhtiön palvelujen toteuttamista varten (matkustaja- ja matkatavarapalvelu).

2.4 Yritys ei ole valtuutettu luovuttamaan mitään Asiakkaan välittämiä henkilökohtaisia tai muita tietoja kolmansille osapuolille, ja se on liikesalaisuuden alainen.

2.5 Asiakas hyväksyy henkilötietojensa ja muiden tietojensa käytön vain edellyttäen, että lain tällaisten henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelyä koskevia ehtoja noudatetaan tarkasti.

2.6 Yritys on velvollinen käsittelemään Henkilö- ja muita Asiakastietoja vain siinä laajuudessa kuin se on ehdottoman välttämätöntä ja vain siinä laajuudessa, kun Yhtiö tarvitsee näitä tietoja toimiakseen asianmukaisesti ja tarjotakseen palvelujaan Asiakkaalle.

2.7 Asiakas hyväksyy, että jos hän on eri mieltä Yhtiön henkilö- ja muiden tietojensa käyttöehdoista, hänellä ei ole oikeutta käyttää Yhtiön palveluita niiden hylkäämiseen tai käyttämättä jättämiseen.

2.8 Yritys sitoutuu luovuttamaan Henkilötietoja ja muita Asiakkaan tietoja sekä sähköisessä muodossa että paperilla. Tätä tarkoitusta varten Yhtiö on nimennyt vastuuhenkilön, joka varmistaa Asiakkaiden henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn.

2.9 Yhtiö huolehtii asiakkaiden henkilötietojen ja muiden tietojen suojaamisesta sisäisten, oikeudellisten ja hallinnollisten toimenpiteiden puitteissa, erityisesti oman sisäisen ohjeensa mukaisesti asiakkaiden henkilötietojen suojaamisesta ja käsittelystä. olla käyttämättä kolmansien osapuolien ja yritysten palveluita henkilötietojen ja muiden asiakastietojen käsittelyn varmistamiseksi.

2.10 Asiakkaiden henkilötietojen ja muiden tietojen suojaa koskevia säännöksiä sovelletaan sekä Asiakkaaseen luonnollisena henkilönä että välittäjiin, oikeushenkilöihin ja yrittäjiin, jotka toteuttavat toimeksiantoja ja siirtävät Yhtiön asiakkaiden henkilötietoja tilaustarkoituksessa. palvelut.

2.11 Yritys on vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaille heidän henkilötietojensa käsittelyssä olevien velvollisuuksiensa rikkomisesta. Asiakkaan vahingonkorvausvaatimuksen ehto on kuitenkin oikea-aikaisen valituksen tekeminen ja valitus Yhtiön velvollisuuden rikkomisesta. Valitukset on perusteltava, yhtiön velvoitteiden rikkominen on todistettava täysin ja ehdoitta, ja yhtiön on tunnustettava vaatimus.

 1. Korvaustakuu; Vastuu vahingosta

3.1 Yritys on vastuussa Asiakkaalle kaikista vahingoista tai haitoista, jos Yhtiö tai sen työntekijä suoraan tai välillisesti aiheuttaa vahingon. Jos Asiakkaan kuljetusta sovittaa toinen rahdinkuljettaja, rahdinkuljettaja vastaa kuljetuksen suorittamisesta aiheutuneista vahingoista ja Asiakas hyväksyy kuljetuspalvelun nousemalla ajoneuvoonsa.

3.2. Asiakas ottaa huomioon, että hänellä ei ole vastuuvaatimuksia seuraavissa tapauksissa:

 • Kuljetuksen aikana tapahtui ylivoimaisesta esteestä johtuva viivästys joko alun perin asiakkaan saapuessa tai varsinaisessa kuljetuksessa. Ylivoimaiseksi esteeksi määritellään luonnonkatastrofin, sään, sääolosuhteiden väliintulo, muu kuin Yhtiön kuljettajan tai välittäjän kuljettajan aiheuttama auto-onnettomuus, tien korjauksista tai muista yhteyksistä aiheutuva ruuhka taikka valtion taikka valtion aiheuttamaa viivästystä. hallinnollinen väliintulo – poliisit jne.
 • Kuljetus on viivästynyt Asiakkaasta tai muusta tilaajasta (matkatoimistosta, hotellista, matkanjärjestäjästä tms.) johtuen esimerkiksi siitä, että se ei ole saapunut sovittuun aikaan sovittuun paikkaan.
 • Asiakkaan omaisuudelle tai terveydelle on aiheutunut vahinkoa, joka johtuu liikenneonnettomuudesta, jonka ei ole aiheuttanut Yhtiön kuljettaja tai välittäjärahdinkuljettajan kuljettaja, vaan toinen kuljettaja, eläin tai henkilö.
 • Asiakkaan omaisuudelle tai hänen terveydelleen tai hengelle on aiheutunut vahinkoa jostain liikkeestä, johon kuljettaja oli pakotettu kuljetuksen aikana välttääkseen suurempia vahinkoja tai seurauksia, kuten tilanteen aiheuttaman äkillisen jarrutuksen tarpeen. tiellä, jyrkät kiertoteet ja luisto, jossa, ellei toisin osoiteta, tällainen liike katsotaan tarpeelliseksi esimerkiksi välttääkseen törmäyksen eläimen, ihmisen tai muun tiellä olevan ajoneuvon kanssa jne.
 • Asiakkaan tai muun tilaajan tietämättömyydestä on aiheutunut vahinkoa (esim. matkatavaroiden unohtaminen tavarakonttiin tai purkamisen unohtaminen, pienten esineiden tai käteisen katoaminen kuljetuksen aikana jne.).

3.3 Mikäli asiakkaalle on aiheutunut vahinkoa noudon vuoksi, joka johtuu tilauksesta eri ajankohtana, asiakkaalla on oikeus sopimussakkoon, joka on kiinteämääräinen korvaus enintään 2 000 CZK . Aiheutetun vahingon on kuitenkin oltava todistettavissa ja Asiakkaan on perusteltava, ja hänen on tehtävä Reklamaatio näiden ehtojen mukaisesti.

3.4 Käyttämällä Yhtiön kuljetusta tai käyttämällä kuljetuksen välityspalveluja Asiakas ilmoittaa nimenomaisesti, että hän pitää enintään 2 000 CZK:n suuruista sopimussakkoa kiinteänä korvauksena kuljetuksesta tai sen yhteydessä aiheutuneesta vahingosta. täysin riittävä ja samaa mieltä tästä summasta. Erimielisyystapauksissa Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Yhtiön palveluita ja Yritys on velvollinen kieltäytymään tällaisten palvelujen tarjoamisesta.

3.5 Jos asiakas aikoo vaatia vahingonkorvausta, joka ylittää 2 000 CZK:n sopimussakkon määrän, hän on velvollinen vakuuttamaan itsensä vahingon varalta. Tämän velvollisuuden hankkia vahinkovakuutus vahinkoa varalta Asiakas on täyttänyt koneeseen nousun perusteella ja Asiakas ottaa täyden vastuun tämän velvoitteen täyttämisestä.

 1. Kuljetuksen alkamisajan määrittäminen

4.1 Asiakas tai muu tilaaja kuitenkin nimenomaisesti tunnustaa, että he ovat velvollisia neuvottelemaan Asiakkaan lähtöajasta eli kuljetuksen saapumisajasta hyvissä ajoin etukäteen (esim. ennen lähtöä, toisen lennon alkamista, jne.), mukaan lukien vähintään 30 minuutin siirtymäaika, jotta liikenteenharjoittaja ei viivästy ylivoimaisen esteen, huonon liikenteen tai tieongelmien (onnettomuudet, liikenneruuhkat ja muut liikennerajoitukset) vuoksi.

4.2 Mikäli Asiakas tai muu tilaaja ei noudata edellä mainittuja tilauksessaan ilmoitettuja rajoituksia ja aikavarauksia nousemisaikaa asettaessaan ja tästä johtuen hänelle aiheutuu vahinkoa, ei heillä ole oikeutta korvaukseen tästä vahingosta. Yhtiön toimesta.

 1. Tilausmenetelmät

5.1 Tarjoamme kaikki palvelut Asiakkaan tai muun tilaajan (hotelli, matkatoimisto, retkeilijä jne.) tilausten perusteella. Tilauksia voi tehdä nettisivujemme kautta, sähköpostitse, puhelimitse tai tekstiviestillä. Sopimus, jonka perusteella palveluiden tarjoaminen Asiakkaalle toteutuu, syntyy sitovan tilausvahvistuksen perusteella. Sitova vahvistus on vahvistus tekstiviestillä puhelin- ja tekstiviestitilaukselle sekä sähköpostivahvistus verkkosivun ja sähköpostin kautta tehdyille tilauksille. Järjestelmässä olevaa tilauksen vastaanottoilmoitusta ei pidetä sitovana, ellei Yritys vahvista sitä, jolloin Asiakkaalle ilmoitetaan samalla, että Yhtiön palveluita voidaan käyttää vain näiden Liikeehtojen mukaisesti.

5.2 Yrityksen vahvistama tilaus (tai osa siitä) katsotaan molempia osapuolia sitovaksi, ellei vahvistushetkellä sovittuja sopimusehtoja rikota. Erityisesti tilauksen sisältö (kuljetuksen tarkat tiedot ja kuljetettavien henkilöiden määrä), kuljetuksen hinta, maksutapa, suostumus kaupan ehtoihin – erityisesti sopimussakon enimmäismäärän kanssa ja Yhtiön vastuun rajoitus aiheutuneista vahingoista ja toteutumisaika.

 1. Maksuvaihtoehdot

6.1 Käteisellä Maksaessaan siirtoa tai muuta palvelua käteisellä kuljettaja tai yrityksen edustaja hyväksyy vain Tšekin kruunuja (CZK) ja valuutat, jotka ovat valinnaisia varausprosessin aikana, eli Englannin punta (GBP), Euro (EUR), US dollareita (USD) ja muita. Käteismaksut ulkomaan valuutassa perustuvat yhtiön määräämään noutopäivän Tšekin kruunun vaihtokurssiin, eivät varauspäivän kurssiin.

6.2 Luottokortilla Mikäli Asiakas maksaa pankki- tai luottokortilla verkossa, on mahdollista suorittaa maksuja seuraavissa valuutoissa – CZK, EUR, GBP ja USD. Jos Asiakas maksaa suoraan kuljettajalle tai Yrityksen edustajalle, on mahdollista suorittaa maksu vain Tšekin korunoissa ja vain korteilla, joiden logot näkyvät Yrityksen verkkosivuilla. Jos Asiakas maksaa verkossa etukäteen, kuljettajalle tai Yhtiön edustajalle ilmoitetaan maksusta; maksukuittia ei tarvitse tulostaa.

6.3 Pankkisiirto Maksu pankkisiirrolla (laskulla) on mahdollista vain pyynnöstä tai kun Yritys on sallinut tämän maksuvaihtoehdon yksinomaan kyseisen Asiakkaan osalta. Yritys voi vaatia ennakkomaksun ennen toimeksiannon toteuttamista, muuten sillä on oikeus peruuttaa tilaus. Laskut voidaan laatia vain seuraavissa valuutoissa – CZK, EUR, USD tai GBP. Ulkomaisille asiakkaille laadituista laskuista, joiden kuljetushinta on alle 5 000 CZK, Yhtiöllä on oikeus veloittaa 200 CZK:n käsittelymaksu ulkomaisen maksun vastaanottamisesta.

6.4 PayPal -maksu pankkisiirrolla (laskulla) on mahdollista vain pyynnöstä tai kun Yritys on sallinut tämän maksuvaihtoehdon yksinomaan tietyn Asiakkaan osalta. Yritys voi vaatia ennakkomaksun ennen toimeksiannon toteuttamista, muuten sillä on oikeus peruuttaa tilaus. Laskut voidaan laatia vain seuraavissa valuutoissa – CZK, EUR, USD tai GBP. Ulkomaisille asiakkaille laadituista laskuista, joiden kuljetushinta on alle 5 000 CZK, Yhtiöllä on oikeus veloittaa 200 CZK:n käsittelymaksu ulkomaisen maksun vastaanottamisesta.

 1. Lasku; Maksukuitti (ennakko)

Suoraan kuljettajalle suoritetuista maksuista (luottokortilla tai käteisellä) kuljettaja antaa asiakkaalle noutopäivänä kuitin (yleensä yksinkertaistettu verotosite). Yhtiön verkkosivujen kautta verkossa suoritetuista maksuista Asiakkaalle lähetetään kuitti tilatusta palvelusta. Yhtiö lähettää verkkotalletuksen lopullisen verolaskun pyynnöstä. Jos Asiakas maksaa laskun (pankkisiirto), laskun laatii Yritys ja hinta sisältää ALV:n. Jos asiakirjan on myöntänyt suoraan sopimuskuljettaja, verotositteessa voi olla arvonlisävero tai ei sen mukaan, onko kuljettaja rekisteröity arvonlisäveron maksaja vai ei. Kaikki listatut hinnat ovat lopullisia ja sisältävät ALV:n.

 1. Paluumatkan maksutapa

Jos varaukseen sisältyy edestakainen matka tai useampia matkoja, Asiakas voi maksaa kokonaissumman joko kerralla tai jokaisesta matkasta erikseen. Kuljettaja antaa asiakkaalle kuitin/kupongin, jossa on tarkka maksettu summa. Jos molemmat matkat on maksettu, Asiakas toimittaa kuljettajalle paluukuitin/kupongin paluumatkasta.

 1. Ennakkomaksut

Tilauksista, joissa noutopaikka on Prahan ulkopuolella, Yritys voi pyytää takuumaksua valituista limusineista (esim. Hummer H200, Lincoln TC120, Lancia Thema, Mercedes S), matkoista ja tilauksista isommille ryhmille vähintään 24 tuntia ennen määritetty noutoaika. Tällaisissa tapauksissa Asiakkaan yrityksen tulee ilmoittaa talletus ja mahdollinen maksutapa. Jos vaadittua talletusta ei ole maksettu, Yhtiöllä on oikeus peruuttaa tilaus ilman palautusta.

 1. Varaus- ja peruutusehtojen muutos

10.1 Tavallinen kuljetus (siirrot) Mikäli Asiakas haluaa muuttaa tai peruuttaa varaustaan mistä tahansa syystä, hän voi tehdä sen yhtiön verkkosivuilla – https://www.prague-airport-transfers.co.uk/ , sähköpostitse tai puhelimitse ennen lähtöä – vähintään kaksi tuntia ennen noutoaikaa. Jos Asiakas on jo maksanut noudon ja peruuttanut kyydin vaaditussa ajassa, Yritys palauttaa rahat hänelle tai palvelua ei laskuteta. Mikäli Asiakas ei peruuta palvelua ajoissa, ennakkoon maksetun ennakkomaksun tai kuljetuksen suorittamisen summan katsotaan olevan se sopimussakko, joka korvaa Yhtiölle myöhästyneen peruutuksen aiheuttaman vahingon.

10.2 Kuljetus noutopisteellä Prahan ulkopuolella Siirtojen muutoksiin ja peruutuksiin, joilla on määrätty noutopaikka Prahan ulkopuolella, sovelletaan erilaisia peruutusehtoja. Peruutukset tulee tehdä vähintään 24 tuntia ennen sovittua noutoaikaa, muuten Yritys veloittaa 100 % peruutusmaksun kiinteänä korvauksena Asiakkaan maksamana sopimussakkona. Syynä 100 %:n peruutuksen (sopimussakko) soveltamiseen on kattaa kaikki yritykseltä tilatun ja lähettämättömän kuljetuksen kustannukset.

10.3 Limusiinit Limusiinien (kuten Hummer H200, Lincoln TC120, Lancia Thema, Mercedes S) muutoksiin ja peruutuksiin sovelletaan eri peruutusehtoja kuin normaaleihin kuljetuksiin. Peruutukset tulee tehdä vähintään 24 tuntia ennen sovittua noutoaikaa, muuten Yritys veloittaa 100 % peruutusmaksun. Syynä 100 %:n peruutusmaksun soveltamiseen on kattaa kaikki Yhtiön tilaaman ja vartioimattoman kuljetuksen kustannukset. Jos lentosi viivästyy merkittävästi (yli 20 minuuttia), emme ehkä pysty tarjoamaan varattua palvelua. Tällaisissa olosuhteissa pyrimme löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun ja tarjoamme joko täyden hyvityksen tai mahdollisuuden muuttaa varausta myöhempään aikaan tai vaihtoehtoista ajoneuvoa. Tällaiset tilanteet on kokonaan suljettu korvausjärjestelmämme ulkopuolelle.

10.4 Retket, matkat ja muut palvelut Peruutukset tulee tehdä vähintään kaksi tuntia ennen aikataulun mukaista matkaa, muuten Yhtiö veloittaa 100 % peruutusmaksun (sopimussakko, kiinteämääräinen korvaus myöhästymisestä). Suuremmista ryhmistä tai varauksista, joissa vaaditaan etukäteismaksu, peruutukset tulee tehdä vähintään 24 tuntia ennen varauksen alkua, muuten Yhtiö veloittaa 100 % peruutusmaksun kiinteämääräisenä korvauksena Asiakkaan maksamana sopimussakkona. . 100 %:n peruutusmaksun syynä on kattaa kaikki jo tilatun ja käyttämättömän palvelun kustannukset Yhtiön puolesta.

 1. Hyvitykset

Mikäli Asiakas peruuttaa ennakkoon maksetun verkkopalvelun ja on oikeutettu hyvitykseen, rahat palautetaan automaattisesti sille kortille (tai tilille), jolla tilaus on maksettu. Oletushyvitysaika on 180 päivää tapahtumapäivästä. Kun Asiakas pyytää hyvitystä 180 päivän kuluttua, eri palautustavoista voi tulla lisämaksuja (esim. posti-, pankkisiirto- tai PayPal-maksut). Muussa tapauksessa mahdolliset palautusvaatimukset on esitettävä 30 päivän kuluessa kirjallisesti tai sähköpostitse Yrityksen osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Tämän ajanjakson päätyttyä Asiakkaalla ei ole enää vaatimuksia hyvitykseen (korvaukseen).

 1. Korvaus, enimmäissopimussakko

Vahingonkorvausvaatimukset on esitettävä 30 päivän kuluessa kirjallisesti tai sähköpostitse yhtiön osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Tämän määräajan päätyttyä Asiakkaalla ei ole enää oikeutta vaatia korvausta tai muuta siihen liittyvää vahingonkorvausvaatimusta sopimussakkon soveltamisen osalta. Kaikki asiakkaan valitukset tutkitaan kuitenkin asianmukaisesti. Korvaus vahingosta/haitasta on rajoitettu enimmäismäärään, joka vastaa kuljetushintaa varausta kohden, mutta enintään 2 000 CZK – sopimussakko. Vahingonkorvaus on täysin vapautettu tapauksissa, joissa logistisista syistä toimitetaan samantyyppinen tai samanlainen vaihtovaunu toisella värillä ja tilanne, jossa vahinko johtuu tapahtumista, joihin palveluntuottaja ei voi vaikuttaa, kuten luonnonmullistuksista. Vahingonkorvausvaatimukset, jos lentosi viivästyy merkittävästi (yli 20 minuuttia), suljetaan myös täysin korvausjärjestelmämme ulkopuolelle.

 1. Valitukset ja sopimussakon soveltaminen

13.1 Ongelmatilanteissa asiakkaan tulee noudattaa tätä valitusten käsittelymenettelyä. Mikäli Asiakas haluaa vaatia vahingonkorvausta, on hänen ilmoitettava ongelmasta välittömästi Yhtiölle. Mikäli Asiakas ei löydä kuljettajaansa tai hänellä on jokin muu ongelma tietyn tilatun palvelun kanssa, hän ottaa välittömästi yhteyttä Yhtiöön puhelimitse. Mikäli ongelmaa ei ratkaista välittömästi tai vaaditussa laajuudessa, Asiakas ilmoittaa tästä yhtiölle sähköpostitse tai kirjallisesti ja ilmoittaa valituksen yksityiskohdat. Tämän jälkeen valitus tutkitaan mahdollisimman pian, yleensä muutaman päivän sisällä.

13.2 Asiakkaan on löydettävä kaikki tarvittavat Yhtiötä koskevat yhteydenotot valituksen tekemiseen tai sopimussakon/korvauksen vaatimiseen tilauksesta tai kuljetussopimuksesta tai nämä yhteystiedot löytyvät näkyvästä paikasta autossa, tai yhteydenoton antaa sen auton kuljettaja, johon Asiakas kuljetetaan.

13.3 Mikäli Yhtiö rikkoo henkilötietojensa käsittelyä ja säilyttämistä tai käyttöä koskevia velvoitteitaan, Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus Yhtiön toiminnasta tässä asiassa. Asiakas lähettää valituksen Yhtiön osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen, joka tutkii Asiakkaan valituksen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin sekä valituksen tekijää että muita asiakkaita kohtaan.

 1. Asiakkaan velvollisuudet

14.1 Asiakas on velvollinen käyttäytymään kuljetuksen aikana kuljettajan ohjeiden mukaisesti ja erityisesti noudattamaan voimassaolevan kuljetuksen turvallisuusmääräyksiä. Asiakas hyväksyy, että häntä on informoitu kaikista olosuhteista, mukaan lukien turvallisuusmääräykset, ennen kuljetusta. Asiakas sitoutuu myös olemaan vahingoittamatta kuljetusvälinettä ja kuljetusajoneuvoa millään tavalla, säilyttämään sen puhtauden, olemaan vahingoittamatta muiden kuljetettavien henkilöiden omaisuutta eikä aiheuta kuljetuksen aikana millään tavalla ongelmia. Mikäli näitä velvollisuuksia rikotaan, Asiakas on tietoinen vastuusta Yhtiön tai tilatun Kuljettajan tai kolmansien toiminnallaan aiheuttamista vahingoista.

14.2 Asiakas on myös velvollinen nousemaan ajoneuvoon sovittuna saapumisaikana, paitsi jos hän huomaa, ettei hän pääse siihen pätevästä syystä (edellä mainittu).

 1. Näiden käyttöehtojen voimassaolo

Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi 30.9.2017 alkaen. Mikäli näihin ehtoihin tehdään muutoksia, jotka Yhtiö on varannut, asiakkaan katsotaan olevan sopimusehtojen allekirjoitushetkellä tai voimassa olevan tilauksen lähettämisen tai tekemisen ajankohtana voimassa olleiden ehtojen mukainen. .